Hvad er BNP?

BNP (bruttonationalprodukt) er en betegnelse brugt om et lands samlede produktionsresultat (produktion af varer og tjenester) over en given tidsperiode. Det måles oftest over enten et år eller et kvartal for at skabe et let, fælles sammenligningsgrundlag. Bruttonationalproduktet opgøres som værdien af den samlede produktion, fratrukket omkostningerne ved de ressourcer, varer eller tjenester, som blev brugt i produktionsprocessen.

 

stablede mønster
Photocredit: Eyestetix Studio / Unsplash.com

Hvordan opgøres BNP

Ved opgørelsen af BNP er der mange aktører i spil. BNP er nemlig også lig med summen af både privat og offentligt forbrug og investeringer. Nettoeksporten af varer og tjenester (endelig indenlandsk anvendelse) er også medregnet. Endvidere kan BNP defineres som værdien af den samlede indkomst, der fordeles/splittes mellem henholdsvis lønmodtagere, virksomheder og det offentlige.

Se videoen nedenfor og få den helt korte, hurtige forklaring på BNP fra Danmarks Statistik:

 

BNP opgøres i markedspriser

BNP opgøres i markedspriser, hvilket betyder, at det værdien udregnes inklusiv moms og andre afgifter. Af den grund bør det også nævnes, at værdien af forbruget af fast realkapital er inkluderet (afskrivning). Hvis disse trækkes fra i udregningen af bruttonationalproduktet, vil man opnå et tal, der tolkes som nettonationalproduktet, som forkortes med NNP.

Udviklingen i BNP mellem to perioder (eksempel vis fra år til år) påvirkes af ændringer i de producerede mængder og af ændringer i priserne. Disse mængder både kan udgøres af både håndgribelige og uhåndgribelige produkter. Endvidere benyttes altid faste priser for at belyse den mængdemæssige udvikling, hvorved inflationens påvirkning af tallene også bliver fjernet. Denne udvikling betegnes i daglig tale som økonomiske vækst. Dermed kan bruttonationalproduktet bruges til at vurdere effektiviseringen af samfundet.

Internationalt samarbejde har skabt BNP

De gældende principper, som man har fastsat for udarbejdelse af nationalregnskaber (herunder også BNP og andre nøgletal) er bestemt og defineret på baggrund af  et omfattende internationalt samarbejde. De internationale retningslinjer følges af stort set alle lande. Det betyder, at det er muligt at sammenligne forskellige landes niveau af velstand med hensyntagen til den eksisterende inflation i gældende lokalvaluta.

Er BNP et udtryk for landets velstand?

Sammenligningen kan enten udtrykkes på baggrund af de enkelte landes samlede BNP og som værdien af BNP pr. indbygger. Anvendelsen af BNP som en enkeltstående vurdering af et givent lands velstand bliver dog kritiseret fra flere sider. Det skyldes primært, at der ikke tages hensyn til uligheder i fordelingen af velstand i et samfund. Samtidig er der en række negative miljøpåvirkninger, der ikke indgår. Dermed bør man ud fra et makroøkonomisk perspektiv, benytte flere nøgletal – og til tider et kvalitativt rationale – til at skabe en bedre sammenligning af de enkelte landes velstand.

Leave a Reply