Hvad er BNP?

Hvad er BNP?

BNP (forkortelse for bruttonationalprodukt) er et lands samlede produktionsresultat i en given periode. Det er oftest over enten et år eller et kvartal. Tallet opgøres som værdien af den samlede produktion, men dog med fradrag af den værdi, de varer og tjenester, der er blevet forbrugt i produktionsprocessen har.

Dertil er BNP også lig med summen af både privat og offentligt forbrug og investeringer. Nettoeksporten af varer og tjenester (endelig indenlandsk anvendelse) er også medregnet. BNP kan også defineres som værdien af den samlede indkomst, der fordeles mellem hhv. lønmodtagere, virksomheder og det offentlige.

Opgøres i markedspriser

BNP bliver opgjort i markedspriser. Det betyder, at det opgøres inklusiv moms og andre afgifter. Det skal også nævnes, at værdien af forbruget af fast realkapital er inkluderet (afskrivning). Hvis disse trækkes fra BNP (bruttonationalproduktet), så fås et tal, der tolkes som nettonationalproduktet, som forkortes med NNP.

Udviklingen i BNP mellem to perioder påvirkes af ændringer i de producerede mængder og af ændringer i priserne. BNP bliver altid opgjort i faste priser, for at belyse den mængdemæssige udvikling, hvorved inflationens påvirkning af tallene også bliver fjernet. Det er denne udvikling, der betegnes som værende den økonomiske vækst.

Baseret på omfattende international samarbejde

De principper, der er blevet fastlast for udarbejdelse af nationalregnskaber (herunder også BNP) er fremkommet som følge af et omfattende internationalt samarbejde. De internationale retningslinjer følges af stort set alle lande. Det betyder, at det er muligt at sammenligne forskellige landes niveau af velstand.

Der kan både sammenlignes på baggrund af landets BNP og på basis af værdien af BNP pr. indbygger. Anvendelsen af BNP som basis for vurdering af velstand bliver dog kritiseret fra flere sider. Det skyldes primært, at der ikke tages hensyn til uligheder i fordelingen af velstand i et samfund. Samtidig er der en række negative miljøpåvirkninger, der ikke indgår.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *